Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim İlkeleri

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Danışmanlık,genelge ve mevzuat uyarınca uygulanması zorunlu tutulan ilkeler Şirketimizce uygulanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Şirket’in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir;

Etik Kurallar

Bu ilkeler Online Kredi Şirketi'nin ve çalışanlarının mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini icra ederken uymaları gereken mesleki ahlak kurallarını belirler ve bu ilkeler hükümlerine aykırı davranılması durumunda Şirket tarafından uygulanacak yaptırımlara dayanak oluşturur. Tüm Şirket çalışanları, yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri bu ilkelere uyarlar.

Danışmanlığa ilişkin yasal düzenlemelere tam uygunluk.

Danışmanlık ilişkisinde bulunulan müşterilere,çalışanları ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde dürüstlük. İlişkide bulunulan tüm taraflara sunulan hizmetlerde açık, anlaşılır ve doğru bilgi vermek, tarafları hak ve yükümlülükleri konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirmek.

Karlılığın yanı sıra ekonomik kalkınmanın gereklerini dikkate alarak faaliyette bulunmaya özen göstermek.

Danışmanlık sektörüne güvenin sürekliliğinin sağlanması ve sektörün ortak menfaatlerinin gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda haksız rekabet koşullarından kaçınmak.

Tüm faaliyetlerde toplumsal yararın gözetilmesi ve çevrenin korunmasına özen göstermek, bu konuda alınacak tedbirlerin tam olarak ve zamanında uygulanmasını sağlamak.

Kara paranın aklanması ile mücadelenin gereklerini tam olarak ve zamanında yerine getirmek, bu konuda uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Uyulması Gereken Zorunlu Kurallar

Şirketimiz çalışanları görevde kaldıkları sürece aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

Sektörün çıkar ve yararları ile bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunmamak.

Faaliyetleri sırasında, yasalar çerçevesinde sektöre tanınmış olan avantajları şeklen yasalara uygun olsa bile danışmanlığa ilişkin yasal düzenlemelerin gerekçesinde yer alan ve bu ilkeler kapsamında açıklanan hususlara ters düşecek şekilde müşterilere çıkar sağlamak amacı ile kullanmamak.

Sektörde haksız rekabete yol açacak davranışlarda bulunmamak.

Şirket'in yetkili organları tarafından alınan ve tüm çalışan ve yöneticiler için bağlayıcı nitelik taşıyan kurallara aykırı davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmamak.

İş ilişkisinde bulunulan hiç kimse ile para, hediye alışverişi ya da başka maddi çıkar sağlayacak alışveriş ve muamele içinde bulunmamak.

Tüm çalışanların, birbirleriyle ve müşterileri ile olan ilişkilerinde Şirket'in itibarına yakışır şekilde davranmaları şarttır. Hiçbir çalışan, sektörde faaliyet gösteren diğer şirket ve yöneticileri hakkında olumsuz imaja sebep olabilecek söz, yazı, ilan, reklam ya da imada bulunamaz.

Sır Saklama Zorunluluğu

Tüm çalışanlar, müşterilerinin verdikleri ve Şirket bünyesinde oluşturulan bilgilerin gizliliğine saygı gösterecek olup, müşteriler ile ilgili olarak elde ettikleri gizli bilgileri, avantaj sağlamak üzere başka müşterilere ve diğer üçüncü kişilere açıklayamazlar.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası
Online Kredi’nin internet adresi www.onlinekredi.com.tr’dir. Sitede ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim yapısı ve organizasyonu, faaliyet raporları, mali tablolar ve dipnotlar, bağımsız denetim raporları, genel kurul bilgileri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu ile vizyon ve misyon bilgileri yer almaktadır.

Şirket internet sitesi bilgilendirme ve kamunun aydınlatılması konusunda aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet sitesinde ayrıca Şirket hakkında genel bilgiler, ürünler, hasar uygulamalarımız,online işlemler, insan kaynakları politikamız ve iletişim bilgilerine de yer verilmektedir.

İnternet sitesinde müşterilere Şirket hakkında sunulan güncel haberler,adresler, anlaşmalı servisler ve destek hizmetler iletişim bilgilerinin yanı sıra genel danışmanlık bilgileri ve danışmanlık branş bilgileri de yer almaktadır.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin maruz kaldığı başlıca riskler; finansal riskler (kredi, kur, faiz, likidite ve sermaye riski), operasyonel riskler (hasar yönetimi, ürün tasarımı, reasürans ve sözleşme yönetimi, tarife ve teknik uygulamalar riski vs.) ve stratejik riskler (insan kaynakları, pazar ve rekabet, dış kaynak yönetimi, bilgi teknolojileri, performans bütçesi riskleri vs.) olarak üç ana başlıkta takip edilmektedir.

Hemen Başvur Müşterimiz Ol Hemen Raporunu Al
Online Kredi Online Kredi Kurumsal Online Kredi Rehberi Gizlilik ve KVKK Politikalarımız

Bilgi Toplum Hizmetleri | Gizlilik ve Güvenlik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması | © Copyright 2021 Online Kredi A.Ş.