Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Faktör Group Teknoloji A.Ş ’markası olan “ www.onlinekredi.com.tr ” hoş geldiniz !

Faktör Group Teknoloji A.Ş.markası olan www.onlinekredi.com.tr olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin işlenmesi amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (“KVKK”) uyarınca Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu kapsamda;Faktör Group Teknoloji A.Ş’’ www.onlinekredi.com.tr ’’in veri sahiplerinden alınan kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunucularını güvenilir seviyede tutmakta olduğunu belirtmek isteriz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Faktör Group Teknoloji A.Ş, siz ziyaretçilerimizden elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK.ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup; tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Genel Müdürlük Adres   : Söğütözü Mah.2177 Cad.Via Twins Plaza B Blok No:54 Çankaya/Ankara
Telefon                              : +90 312 228 08 08
Gsm                                   : +90 533 468 23 03
Web Adresi                      : www.faktorgroup.com.tr
E-posta Adresi                : faktorgroup@hs.01kep.tr

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Şirketimizi ziyaretiniz esnasında; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, CCTV (Kapalı Devre Televizyon) kamera sistemi kayıtları, ziyaretçi kayıtları, ofis ve tesislere giriş ve çıkış kayıtları gibi Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler; Şirketimiz binasında ziyaretçilere ilişkin güvenliğin sağlanması hedefiyle kamera kaydı ile izleme yapılması, kapı geçiş raporu tutulması esnasında ziyaretçi bilgilerinin alınması, misafirlerin karşılanması ve irtibat kurulması amaçları kapsamında işlemektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel kişilere, kolluk kuvvetlerine, mahkemelere, icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek - tüzel kişilere ve bankalara KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yukarıda yer alan amaçlarla aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz,

Yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Faktör Group Teknoloji A.Ş kişisel verilerinizi Şirket ofislerimize girişiniz ve çıkışınız esnasında tutulan ziyaretçi kaydı veya yerleşkemizde yer alan kameralar aracılığıyla toplayabilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükler kapsamında mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen gerekli dokümantasyonun hazırlanması ve güvenliğin sağlanması olarak sayılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK uyarınca aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerin münhasıran, özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile Veri Sorumlusu’na Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği uyarınca dilekçe ile ve www.onlinekredi.com.tr internet sitesinde yer alan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu doldurarak yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle faktorgroup.hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular, tarafımızca yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup; 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan 1 Türk Lirası tutarındaki işlem ücreti alabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Hemen Başvur Müşterimiz Ol Hemen Raporunu Al
Online Kredi Online Kredi Kurumsal Online Kredi Rehberi Gizlilik ve KVKK Politikalarımız

Bilgi Toplum Hizmetleri | Gizlilik ve Güvenlik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması | © Copyright 2021 Online Kredi A.Ş.